Fuktsakkunnig – Täthetsprovning – RBK-mätning – Fuktskadeutredning

Rådgivning

 Monomeet verkar inom bygg- och fastighetsbranschen. Vi är engagerade i ett hundratal uppdrag per år och har en samlad erfarenhetsbank som sträcker sig mer än 30 år bakåt i tiden. Rådgivningen är uppdragsdesignad och innehåller de tjänster som krävs för att kund skall få en säkrad slutprodukt.

Vi tillhandahåller följande tjänster inom rådgivning:

 • Rollen som fuktsakkunnig för beställare och entreprenör.
 • Fuktsäkerhetsbeskrivning och fuktsäkerhetsprojektering i projekteringsskedet.
 • Fuktberäkningar (torktidsberäkning av betong, fuktsimulering i WUFI, köldbryggeberäkning i HEAT)
 • Fuktsäkerhetsplan och fuktronder i produktionsskedet.
 • Fuktinventering i befintlig byggnad inför ombyggnad.

Monomeet har konsulter som är Diplomerade Fuktsakkunniga och Fuktsäkerhetsansvariga enligt Lunds Tekniska Högskola.

Mätning

 Mätningar är ett verktyg för att konstatera ett tillstånd i ett material, en konstruktion eller i en byggnads innermiljö. Kundens och uppdragets omfattning är styrande för vilken- eller vilka mätningar som krävs. Fuktteknikerna hos Monomeet har en bred och lång erfarenhet samt använder sig av den senaste tekniken av godkända mätinstrument. Vi har eget laboratorium för bestämning av relativ fuktighet och fuktkvot i byggnationsmaterial.

Vi tillhandahåller följande mättjänster:

 • Fuktmätning i betong enligt RBK.
 • RF-bestämning av avjämningsmassa enligt GBR-metoden.
 • Fuktkvotsbestämning av byggnadsmaterial (lättbetong, tegel, leca etc).
 • Fuktkvotsmätning i enstegstätade putsfasader.
 • Läcksökning och provtrycksmätning (täthetsprovning av klimatskal) enligt standard SS-EN 13187.
 • Termografering av klimatskal.

Merparten av Monomeets konsulter är auktoriserade enligt RBK – Rådet För Byggkompetens, avseende fuktmätning i betong samt diplomerade termograförer enligt Nordtec Instrument.

Utredning

 Vid ett misstänkt innemiljöproblem eller konstaterad skada i byggd miljö kan en utredning ge klarhet i orsak och omfattning samt förslag på lämpliga åtgärder. På Monomeet har vi en bred och väldokumenterad erfarenhet av skadeutredningar inom byggsektorn och bistår årligen många byggföretag och fastighetsägare i deras arbete för en trygg inomhusmiljö, i ett framtida hållbart perspektiv. En utredning börjar med en undersökning på plats med genomgång av tillgängliga handlingar och information, nödvändiga mätningar och indikationer samt, om så behövs, provtagning av material för analys hos specialiserat analysföretag. Uppföljning sker sedan med analys av provresultat och mätningar vilka åtföljs av kommentarer och åtgärdsförslag i en tydlig skaderapport. Vi kan även komplettera utredningen med en arbetsberedning för ett miljömässigt säkert handhavande av skadan eller innemiljöproblemet.

Vi tillhandahåller följande tjänster inom utredning:

 • Fuktskadeutredning
 • Innemiljöutredning
 • Material- och luftprovtagning för analys på laboratorium.

Monomeet har konsulter som är Auktoriserade Provtagare via Pegasus lab samt Byggdoktorer.

Åtgärder

 För att uppnå de fuktkrav som ställs på projekten eller ta hand om akuta fuktproblem som dyker upp tillhandahåller Monomeet både tjänster och utrustning. För att få optimerade lösningar gör vi, i samarbete med kund, en undersökning för att bedöma uttorkningsinsatsens storlek. Vi tar sedan fram ett åtgärdsförslag som säkerställer att de initiala problemen tas hand om och att framtida problem inte uppstår. Till vår hjälp har vi också den senaste tekniken inom avfuktning och fuktmätning.

Monomeet utför torkåtgärder med hjälp av:

 • Avfuktare
 • Lufttransportörer
 • Infratorkning